Regulamin sklepu internetowego Homenjoy

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Homenjoy prowadzony jest Homenjoy Agnieszka Pawlak-Telgeren wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 368218716, NIP 7661814329

 1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Homenjoy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

 1. Przedsiębiorca – Homenjoy, z siedzibą: Por dr. Walentego Jankowskiego 29, Kowanówko, 64-600 Oborniki wpisaną/wpisanego wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 368218716, NIP 7661814329.

 1. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.homenjoy.pl

3. KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Por dr. Walentego Jankowskiego 29, Kowanówko, 64-600 Oborniki

 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@homenjoy.pl

 3. Numer telefonu: +48 889329521

 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 1. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

 1. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

  • przelew

 2. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 1. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

 1. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Skutki odstąpienia od umowy:

  • w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

  • zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

  • Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

  • Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

7 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

 1. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

 1. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

 1. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

 2. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

 3. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

 2. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

  Ochronie Danych Osobowych. RODO

  Dzień dobry,

  25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, w związku z czym firma HOMENJOY Agnieszka Pawlak Telgeren, rozpoczyna aktualizację i weryfikację danych osobowych swoich klientów.

  Przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, z których dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

  1. Co to jest RODO?

  Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw klientów. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie klientów bądź potencjalnych klientów o przetwarzaniu ich danych.

  2. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest firma Homenjoy Agnieszka Pawlak-Telgeren z siedzibą w Kowanówku, ul Jankowskiego 29, 64 – 600 Oborniki

  3.W jakim celu i na jakiej podstawie firma HOMENJOY Agnieszka Pawlak Telgeren (www.homenjoy.pl) przetwarza twoje dane?

  Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji zamówienia w sklepie homenjoy.pl

  Przetwarzamy też Twoje dane w celach marketingowych, aby na bieżąco informować Cię o nowinkach z naszego sklepu.

  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym

  momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

  4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

  5. Komu możemy przekazać Twoje dane?
  Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wysyłkowe oraz księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane zgodnie z poleceniami Administratora.

  6. Co to jest profilowanie?

  Profilowanie to taki sposób przetwarzania danych, dzięki któremu możemy zbadać Twoje zainteresowanie określoną tematyką. To pozwala nam dopasować naszą ofertę do Twoich potrzeb.

  7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

  Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia danych do innego administratora (jeśli podstawą jest zgoda i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany) lub ograniczenia ich przetwarzania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać (również w zakresie poszczególnych form kontaktu) i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij e-maila na adres: sklep@homenjoy.pl

  Wszelkie konieczne informacje będą również dostępne w naszym sklepie internetowym.

  Dziękujemy, że jesteś z nami i życzymy udanych zakupów na www.homenjoy.pl

  Pozdrawiamy,

  Zespół Homenjoy


formularz odstapienia od umowy